Het landelijk curriculum 

Voor het vakgebied Levensbeschouwing en religie

Expertisecentrum LERVO werkt, samen met docenten, opleiders en wetenschappers, aan een landelijk kerncurriculum voor het vakgebied levensbeschouwing en religie. Dit kerncurriculum is gericht op het openbaar en het bijzonder onderwijs in nederland.

Met het kerncurriculum beogen we:

  • Dat leerlingen leren levensbeschouwing en religie te bekijken vanuit zowel een buiten- als een binnenperspectief.
  • Een onderzoekende, vraaggestuurde vakdidactiek aan te bieden waarbij leerlingen door met concrete bronnen en casussen te werken tot algemene inzichten kunnen komen over levensbeschouwing en religie.
  • Het beste uit de bestaande vakvisies (religiewetenschappelijk, levensbeschouwelijk en confessioneel) te verenigen en aandacht te besteden aan zowel persoonsvorming als kwalificatie.
  • Een nieuw kader voor het vakgebied aan te bieden voor zowel bijzondere als openbare scholen, dat richting geeft maar ook voldoende vrijheid biedt aan scholen voor invulling vanuit de eigen identiteit.
  • Een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming.

Markus Altena Davidsen leidt de LERVO-werkgroep die aan het landelijk kerncurriculum werkt. In het artikel ‘ Rationale voor het landelijk kerncurriculum levensbeschouwing en religie van Expertisecentrum LERVO’ (Religie & Samenleving 2022) beschrijft hij de vormingstheoretische en vakdidactische uitgangspunten van het kerncurriculum. Dit artikel bouwt voort op eerdere artikelen die gepubliceerd zijn in Narthex en heeft de feedback verwerkt van veldconsultaties in 2020 en 2021.

Het landelijk kerncurriculum willen we opbouwen rond drie programmalijnen:

  1. Een perspectiefgerichte leerlijn die leerlingen inleidt in de centrale vakperspectieven van het vakgebied levensbeschouwing en religie (waaronder het zingevingsperspectief, het fenomenologisch perspectief, het historisch perspectief, het antropologisch perspectief en het persoonlijk perspectief).
  2. Een traditiegerichte leerlijn die leerlingen levensbeschouwelijke geletterdheid bijbrengt over een aantal belangrijke levensbeschouwelijke en religieuze tradities, waaronder in ieder geval de vijf traditionele wereldreligies (christendom, islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme) en het humanisme.
  3. Een vraagstukgerichte leerlijn waarin maatschappelijke vraagstukken die raken aan het vakgebied L&R kunnen worden gethematiseerd, zoals diversiteit en duurzaamheid.

De hierboven beschreven opzet van het curriculum is het vertrekpunt om met docenten en opleiders te gaan werken aan een vertaling naar praktijken. Ondertussen werkt een groot aantal schrijfgroepen aan verschillende hoofdstukken van het Inspiratieboek waarin de perspectieven nader uitgewerkt worden. 

In onderstaande filmpje wordt in drie minuten uitgelegd wat de bedoeling is. 

In de praktijk

Wat kan je als docent praktisch met het nieuwe curriculum?

We organiseren maandelijkse online bijeenkomsten waarin je kennis kunt maken met de opzet van het curriculum.  We komen ook graag langs op je school om te verkennen wat het voor jullie kan betekenen. 

Achtergrondinformatie

Expertisecentrum LERVO en het curriculum dat wij adviseren zijn beiden ontstaan vanuit jarenlange samenwerking, onderzoek en gesprekken met het veld.

Op de pagina ‘publicaties’ is de totstandkoming en de verantwoording van ons curriculum terug te vinden.

Inspiratie en lesmaterialen

Het Expertisecentrum blijft doorontwikkelen. De pagina Inspiratie en lesmaterialen is de verzamelplaats van goede praktijken en signalementen van ontwikkelingen in ons vakgebied.

Ideaal om inspiratie op te doen en op de hoogte te blijven.